Book Club / The Seven Storey Mountain, by Thomas Merton